Nasz Program

Czas na zmiany w Szklarskiej Porębie!

Szanowne Mieszkanki i Szanowni Mieszkańcy naszego miasta, Szanowni Wyborcy!

W perspektywie najbliższych pięciu lat konieczne są odważne przedsięwzięcia! Odpowiedzialnie zaplanowany rozwój i wyznaczenie kierunków na przyszłość. Lepsze warunki życia i wypoczynku w Szklarskiej Porębie, uczynią z niej jedno z najbardziej atrakcyjnych miast-kurortów w całych Sudetach. Nasz zespół aktualnych i przyszłych radnych, wypracował priorytety nowej polityki na najbliższe lata.

Szklarska Poręba dla mieszkańców

Siłą Szklarskiej Poręby są ludzie. Jeśli nie będą żyć w dobrym zdrowiu, wypoczęci i zadowoleni — wyprowadzą się stąd. Straci na tym szybko także branża turystyczna z powodu braku pracowników.

Sprawna przychodnia zdrowia, opieka dla seniorów, tereny spacerowe, rozwój budownictwa mieszkaniowego i zachęta dla osiedlania się w Szklarskiej Porębie — to priorytety naszych kandydatów. Praca urzędników miejskich musi być przejrzysta. Burmistrz, urzędnicy i radni muszą informować mieszkańców o swoich decyzjach, tłumaczyć dlaczego je podejmują, konsultować je po to, by służyły mieszkańcom i były zgodne z ich wolą.

 • poprawa dostępności podstawowych usług opieki zdrowotnej,
 • utworzenie dziennego Domu Seniora,
 • powołanie młodzieżowej rady miejskiej, powierzenie młodzieży dedykowanego miejsca spotkań,
 • urząd dostępny dla każdego, powołanie rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego – redaktora biuletynu miejskiego,
 • cykliczne, informacyjne spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami,
 • regularne dyżury radnych jako komunikacja bezpośrednia z mieszkańcami,
 • rozwój komunikacji miejskiej,
 • mieszkania miejskie dla młodych,
 • wsparcie lokalnych przedsiębiorców w promocji,
 • uporządkowanie ścieżek spacerowych i miejsc odpoczynku zwłaszcza nad rzeką Kamienną;
 • wydarzenia dla mieszkańców: Dni Miasta, Festiwal miasta Szklarska Poręba;
 • wspieranie działań obywatelskich w ramach budżetu obywatelskiego;
 • rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi;

Ochrona środowiska

W XXI wieku szanujemy naturę jak nigdy dotąd, ale nie możemy brodzić w błocie, jeździć po dziurach, pić zanieczyszczoną wodę, tonąć w śmieciach!
Dlatego podejmiemy wyzwanie budowy nowego ujęcia wody i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

 • rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych;
 • budowa nowego ujęcia wody,
 • koncepcja zintegrowania sieci zielonej i błękitnej infrastruktury; aktualizacja obowiązujących regulacji dla wzmocnienia ochrony przyrody i krajobrazu; dostosowanie miasta do zmian klimatycznych;
 • utworzenie geoparku w obrębie kopalni „Stanisław” z uwzględnieniem rozbudowy tras pieszych, narciarskich i rowerowych w Górach Izerskich;
 • programy poprawy jakości powietrza — wsparcia dla wymiany źródeł ciepła;

Porządek i estetyka

Każdy lubi mieszkać ładnie. Miasto to nasz wspólny dom. Atrakcyjna estetyka krajobrazu przyciąga także turystów. Także goście chętniej bywają w miejscach o wysokich walorach estetycznych. Turystyczne miasta muszą być ładne. Ba, nawet piękne! To najlepsza reklama. Musimy więc uporządkować Szklarską Porębę, a wnet ją upiększyć. Musi być ładna, by przyjemnie się w niej mieszkało i odpoczywało.

Konieczny jest remont istniejących ulic, budowa nowych terenów wypoczynku.

 • poprawa estetyki przestrzeni publicznej, unowocześnienie i upiększenie miasta, powołanie architekta krajobrazu,
 • remonty i rozbudowa sieci ulic miejskich z chodnikami i oświetleniem,
 • wsparcie właścicieli zabytkowych domów podejmujących ich remonty i odnowę – katalog dobrych projektów,
 • instalacja nowych elementów małej architektury;
 • śródmiejska strefa odpoczynku z prawdziwego zdarzenia, adaptacja terenów byłej bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 • wdrażanie uchwały krajobrazowej i egzekwowanie jej przestrzegania;
 • uporządkowanie sezonowego handlu ulicznego;

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

 • utworzenie referatu ze specjalistami do pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

Ład przestrzenny

Ład w mieście, to także porządek w planach, zamiarach i postępowaniu. Owszem, mamy czasy biurokracji, ale ona nie jest uciążliwa, kiedy jest klarowna. Jeśli plany i strategie zawierają to, czego życzą sobie mieszkańcy, a nie tajemniczy inwestorzy — nie ma możliwości by ktoś odbierał nam naszą miejscowość, naszą przestrzeń i naszą przyrodę. Mamy obowiązek wobec naszych dzieci i wnucząt stanowić lokalne prawo tak, aby zapewnić najlepsze miejsce do życia. Nie tylko dla siebie, ale kolejnym pokoleniom.

 • plan ogólny jako nowy instrument planowania przestrzennego miasta, aktualizacja planów miejscowych pod kątem zabudowy apartamentowej,
 • przyrodnicza inwentaryzacja miasta ze wskazaniem obiektów i obszarów do ochrony oraz użytków ekologicznych,

Dalsze zadania perspektywiczne

 • wsparcie miasta w pozyskaniu nowego inwestora strategicznego, zaangażowanie przedsiębiorców działających na obszarze miasta,
 • budowa systemu obsługi parkingów strategicznych dla obsługi ruchu turystycznego;
 • zbudowanie nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • analiza zasadności powołania gminnej jednostki odpowiedzialnej za gospodarkę wodno-ściekową.

Kandydaci na radnych Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby
Kandydat na Burmistrza Szklarskiej Poręby – Janusz Lichocki

Szklarska Poręba 25.02.2024 r.